Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Dávid imája és próféciája


Eféz. 2,1 [Vele (az Úr Jézussal) együtt] Titeket is megelevenített [életre keltett; feltámasztott], akik [megölötten] holtak valátok a ti vétkeitek [hibás lépéseitek, botlásaitok, eleséseitek] és bűneitek [céltévesztésetek] miatt, [következtében]*

*Dávid így imádkozik és prófétál az Úr Jézusról, aki elhozta az üdvösséget, és az örök életet: „Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. (Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél). Hogy el ne térjünk tőled (És mi nem pártolunk el tőled; Többé nem hagyunk el téged).

Eleveníts meg minket (Tarts életben bennünket) és imádjuk (áldjuk, és segítségül hívjuk) a te nevedet. Seregek Ura, Istene! Állíts helyre minket (újíts meg bennünket); világoltasd (ragyogtasd ránk) a te orcádat (jelenlétedet), hogy megszabaduljunk (és megmenekülünk. (szódzó) bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből. Mindenfajta problémából, bajból); megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/; oltalmazást; biztonságot; állandóságot; jólétet (bővölködést anyagi és szellemi javakban); jóllétet (egészséget); boldogságot, megtartatást nyerünk)! (Zsolt. 80,18-20)

Hiszen: „Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat (csodáidat). Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat (hatalmadat) e nemzetségnek (nemzedéknek), és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat (fölér) a (magas) égig, mert nagyságos (hatalmas) dolgokat cselekedtél (vittél véghez); kicsoda hasonló te hozzád (ki olyan, mint te), oh Isten?!

Aki sok bajt (kakosz: rosszat, szerencsétlenségeket, viszontagságokat) és nyomorúságot (thlipszisz: nyomást, szorítást, szorongattatást, megpróbáltatást, gyötrődést, szorongást) láttattál (mutat, megmutat, rámutat, kimutat) velünk, de ismét (újra) megelevenítesz (újra életet adsz; életre hívsz), és a föld (feneketlen) mélységéből (abüsszosz: a pokol feneketlen mélységéből) ismét felhozol (kiemelsz) minket” (Zsolt. 71,17-20)

Csodálatos ígéret az Ószövetségben, amely előremutat Jézus Krisztusra, aki elhozta számunkra az üdvösséget (2.bekezdésben - érdemes ezen elmélkedni, ez maga az evangélium!) és az örökéletet. Ragadjuk hát meg a mi üdvösségünk szarvát, Jézus Krisztust!


János 16,33 - Bővített Biblia


Ezeket a dolgokat mondtam neked, így tehát énbennem (tökéletes) békességed és bizalmad lehet. Ebben a világban nyomorúság, próbák, nehéz helyzetek, csalódottságod van, de legyél jókedvű, örvendezz (vegyél bátorságot, légy bizonyos, csüggedés és ijedtség nélküli!) mert legyőztem a világot (megfosztottam a világot a hatalmától, erejétől hogy bántson téged, és legyőztem azt érted) [Amplified Bible]

Görög eredetivel:

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek (A héb. szótő ’tökéletes, sértetlen’ jelentésű megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás, prosperitás, háborítatlanság) legyen én bennem. E világon (koszmosz – rend, elrendezés, díszítés (dekoráció); teremtett világ, világ(egyetem), univerzum, Föld, világrend; látható világ) nyomorúságtok (nyomás, kínzás, gyötrődés, üldözés, megpróbáltatás, baj, csalódás) lészen; de bízzatok (felbátorodik, bátor; bizakodik, bízik jókedvűnek lenni megvigasztalódik) : én meggyőztem (legyőz, győzelmet arat, meghódít, felülkerekedik, erőt vesz vkin; fölényben van, túltesz vkin/vmin; leigáz) a világot.

Tehát: e világon ne csodálkozz, ha nyomás, gyötrődés, megpróbáltatás, baj és csalódás ér. Ha elborít a gyász és a fájdalom. Mert ez a világ a rothadandóság, romlás alá van vetve. De az Úr Jézus legyőzte, felülkerekedett, erőt vett e világon, a romlandóságon, a halálon, és előhozta a halhatatlanságot és az enyészhetetlen ÉLETET - ezért légy bátor, jókedvű és bizakodó, mert Krisztusban tökéletes, sértetlen vagy, tehát egészséges, háborítatlan, boldog, prosperáló, amikor minden a helyén van.

Ne fogadj el semmit, ami ez ellen törekszik! Ez a te részed! Ne feledd: a látható világ, ami körülvesz, a körülmények, a próbák, nyomások, bajok mind-mind a változásnak vannak alávetve, és ha hiszel, be kell hogy álljanak az isteni rendbe, vagyis felváltja (előbb-utóbb fel KELL hogy váltsa) mindezeket az egészség, boldogság, prosperitás, jólét, jóllét. Nyilvánvaló, hogy ez az ígéret is hit által a miénk.

Tehát ha most nem ezt látod, sem kell kétségbeesned, ehelyett higyj, és a dolgok megváltoznak körülötted. MEG KELL HOGY VÁLTOZZANAK! Ne hagyd magad eltántorítani, légy kitartó, állhatatos a megvallásaidban, higyj Isten beszédének. Mert Isten szólt, és MEGLETT. Te is szóld Isten Igéjét - és meglesz.

(A hit működését, és a megvallás fontosságát mutatja be egy fantasztikus prédikáció)
Nemrégiben fedeztem fel, vagy inkább: döbbentem rá újra, hogy a hatalmas, élő Isten, az Örökkévaló Jahve, aki Jézus Krisztusban jött el hozzánk, emberekhez - önmagát egy szerető édesanyához hasonlítja! Ráadásul azt állítja, hogy előfordulhat (sajnos), hogy egy anya elhagyja a gyermekét, de az soha-soha-soha örökké nem fordulhat elő, hogy Ő elhagyna minket! Ennyire szeret... Az üzenet élő, lüktető: beavat minket tervébe, amelyet számunkra készített, ha Belé kapaszkodunk.

Ézs 49:14 És (de) szól (panaszkodott) Sion (a harcos, diadalmas Egyház): Elhagyott (eltávozik, otthagy) az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!

Ézs 49:15 Hát el(meg)feledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián (megtagadhatja-e tőle szeretetét)? És ha elfeledkeznének is ezek (mások): én te rólad el nem feledkezem [többé, egyáltalán, semmiképpen, sem, soha, semmi esetre (semmiképpen), soha örökké (örökké nem)].

Ézs 49:16 Ímé (lám!), az én markaimba (tenyerembe) (képletesen: erő, hatalom) metszettelek fel (véstelek be) téged, kőfalaid (mint a ház alkotórésze) előttem (jelenlétemben, szemem előtt) vannak szüntelen [minden (módon, -képpen), mindig (állandóan)].

Ézs 49:17 Elősietnek (gyorsak) fiaid (sietve jönnek felépítőid), (a lerontóid) rombolóid és pusztítóid (akik leromboltak és kifosztottak) eltávoznak (kimennek) belőled (tőled).

Ézs 49:18 Emeld fel köröskörül szemeidet, és lásd, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én (amint igaz, hogy élek), így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert (díszeket), és felkötöd (felaggatod) (fölékesíted magad velük), mint menyasszony.

Ézs 49:19 Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak (lakóidnak), (mivel) és messze távoznak (űzetnek) elpusztítóid (kik téged elnyeltek).

Ézs 49:20 Gyermektelenségednek fiai (gyermekeid, akiket már elveszettnek hittél) még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros (szűk) e hely nékem, menj el (odébb), hogy itt lakhassam!

Ézs 49:21 És te így szólsz szívedben [azt mondod majd magadban]: Ki szülte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen (meddő) voltam, fogoly és számkivetett (elhagyatott, vigasztalan); és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak (honnan valók)?

Ézs 49:22 Így szól (ezt mondja) az Úr Isten (Isten, az Úr): Ímé, fölemelem kezemet (erő, hatalom) a népekhez (nemzetekhez), és előttök zászlómat felállatom (jelt adok) (felemelem, feltűzöm jelemet), és (erre) elhozzák (haza) fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak (vitetnek).

Ézs 49:23 És királyok lesznek dajkálóid (gondviselőid, táplálóid), fejedelmasszonyaik (királynék) dajkáid, arccal a földre borulnak előtted (hízeleg, mély tisztelettel leborul a földre (hódol vkinek), rajong] és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak (akik bennem bíznak), (többé, egyáltalán nem, semmiképpen sem, soha, semmi esetre, semmiképpen, soha örökké) meg nem szégyenülnek (nem vallanak szégyent).

Ézs 49:24 Elvétethetik-é a préda (zsákmány) az erőstől (hatalmastól), és (vagy) megszabadulhatnak-é az igazak foglyai (a fogságba ejtett igazak megszabadulhatnak, megmenekülhetnek)?

Ézs 49:25 Igen, így szól az Úr, az erőstől (hatalmastól) (is el lehet venni a foglyokat) elvétetnek a foglyok és (amit elragad a hatalmas) megszabadul [szódzó= megment, megvéd, meggyógyít, megőriz, megment, üdvözít, ép(-pé tesz), egészséges(-sé tesz)] a kegyetlen (rettenetes) zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg (én harcolok, perelek, azokkal, akik veled perelnek, harcolnak) (kik téged itéltek, én megitélem), és én tartom (szabadítom) meg (ld.fentebb:szódzó) fiaidat (gyermekeidet).

Ézs 49:26 És etetem nyomorgatóiddal (kínzóiddal, zaklatóiddal, ellenségeiddel) az önnön (saját) húsokat, és mint a musttól (új bortól), véröktől megrészegednek, és (akkor) megtudja (érzékeli, észleli) minden (hús)test, hogy én vagyok az Úr (Jahve); megtartód (megszabadítód) (ld.fentebb:szódzó) és megváltód, Jákóbnak erős (hatalmas) [Istene] (Jákob erőse)!


RÉMA: Róma levél 5,1-4Hogyan "készül" az érett karakter, jellem, személyiség? Íme egy "recept", hogy bátorodjunk, és MINDENBEN tartsunk ki, maradjunk a teher alatt, és ne adjuk fel, hanem bízzunk Őbenne, üdvösségünk Istenében, aki megszabadít, meggyógyít, kihoz MINDEN bajból! S ennek már előre örvendezhetünk!


Ezért mivel megigazíttattunk (igaznak nyilvánítottak minket és igazként meg tudunk állni Isten előtt) hit által, ragadjuk meg azt a tényt, hogy nekünk békességünk van Istennel (a megbékélés békessége, hogy megtartsuk és élvezzük) [vagyis létrejött az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás], a mi Urunk Jézus Krisztuson keresztül, aki a Messiás, a Felkent.

Őrajta keresztül van hozzáférésünk (belépésünk, bemutatkozásunk) [megnyílt számunkra az út; szabadon járulhatunk] hit által a kegyelemhez (Isten kegyelmének az állapota) amelyben mi (szilárdan és biztonságosan) állunk [élünk; vagyunk], és örvendezzünk és ujjongjunk a mi megtapasztalásunk reménységében és élvezzük Isten dicsőségét [és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk].

Továbbá (legyünk tele örömmel most) ujjongjunk és győzedelmeskedjünk a bajainkban [nyomorúságokban; szenvedéseinkben; megpróbáltatásokban; Külső szorongatásokban; szorult helyzetekben; nyomorgatásokban; elnyomásban], és örvendezzünk a szenvedéseinkben, tudván, hogy a nyomások és a bajok, nehézségek [nyomorúságok; szenvedéseink; megpróbáltatások; Külső szorongatások; szorult helyzetek; nyomorgatások; elnyomás] türelmet és megingathatatlan kitartást [(alatta maradást; állhatatosságot) eredményez (munkál)] teremnek, és a kitartás a karakter, jellem érettségét fejleszti (igazolt hitet és megpróbált becsületességet) [megvizsgáltságot].

Az ilyenfajta karakter, jellem eredményez örömteli habitust, hozzáállást és az örökkévaló üdvösség bizalommal teli reménységét [biztos várását jelenti annak, ami be is fog következni].


Az ilyenfajta remény sohasem okoz csalódást, vagy szégyenít meg minket, mert Isten szeretete [agapéja, természete] kiöntetett [kiáradt] a szívünkbe [bensőnkbe] a Szent Szellemen át, aki adatott nékünk.

(Amplified Bible fordítás - Orbán Tibor, göröggel kiegészített)


ISTEN FIAI (GYERMEKEI)


János evangélium 1.12. (De) Valakik (akárki, minden) pedig be(el)fogadák Őt (szívesen fogadták), hatalmat (felhatalmazást, erőt, előjogot, jogot) adott azoknak (arra), hogy Isten fiaivá (gyermekeivé) legyenek (váljanak), azoknak, akik az Ő nevében hisznek (ragaszkodnak hozzá, bíznak benne és számítanak rá) – [Ésa. 56:5],
1.13. Akik nem vérből (vértől [szósz:vérek]), sem a (hús)testnek akaratjából (a hús ösztönzésére, vágyából, tetszéséből), sem férfiúnak (ember, természetes apa) indulatjából (akaratából), hanem Istentől születtek (Ők Istentől születtek!) .

Nos, megszülettünk Istentől, és itt vagyunk mi, Isten gyermekei ezen a földön. Éljünk hát a kiváltságunkkal, hogy ez a világ jobb legyen! Hogy meglássa Krisztust!

Hiszen az Úrnak lelke [van] rajtunk, mivelhogy felkent minket, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessük, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsuk, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessünk és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássuk a lesujtottakat,
Hogy hirdessük az Úrnak kedves esztendejét. (Luk 4:18-19.)


Ézsaiás 51,12-15

Ézs 51:12 Én, én vagyok megvigasztalótok (paraklétosz: szószóló, védő, pártfogó, közvetítő, közbenjáró, segítő. A segítségül hívott (védőügyvéd) ! Ki vagy te, hogy félsz (rettegsz) halandó embertől? Ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű (elszárad mint a széna)?!
Ézs 51:13 Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről (Alkotódról), aki az eget kiterjeszté (kifeszítette) és a földet megalapítá (alapot vetett), és hogy félsz (rettegsz) szüntelen minden napon nyomorgatódnak (sanyargató, elnyomó) (összeszorít, kínoz, zaklat) haragjától (vadság, hevesség, felháborodás), aki igyekszik (magatartás, magaviselet, viselkedés) elveszteni (elpusztítani, rombolni, megsemmisíteni)? De hol van a nyomorgató (sanyargatód, elnyomód) (összeszorít, kínoz, zaklat) (izzó) haragja (dühe)(vadság, hevesség, felháborodás)?
Ézs 51:14 Hirtelen (gyorsan, hamar) (ki)megszabadul (megmenekül, megvédelmeztetik, meggyógyul, megőriztetik, jól lesz, ép(-pé lesz), egészséges(-sé lesz) a fogoly (megkötözött), és nem hal meg a veremben (börtön, csapda, tőr), kenyere sem fogy el (nem hiányzik, nem csökken) (nincs szegénység, szükölködés, szükség, ínség):
Ézs 51:15 Hiszen (mert) én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkettetem (felkavarom) a tengert és zúgnak habjai (hullámai); seregeknek Ura (Jehova) az Én nevem.

Számomra az Úr azt jelentette ki, hogy ha nehéz (satu)helyzetben vagyok is (vagy bármikor kerülnék), ahol a dühvel teljes nyomorgató (aki elsősorban szellemi lény és nem ember, de persze akár emberen keresztül is) próbál zaklatni, kínozni, gyötörni, „összeszorítani” - DE a szellem gondolata ÉLET és BÉKESSÉG! (Róm 8:6) Ezért HIRTELEN megszabadul, meggyógyul, éppé lesz, megmenekül a megkötözött, a fogoly, és NEM HAL MEG a börtönben, csapdában, tőrben (- vagyis nem pusztul el a betegségben, nem győzhet felette a kudarc és vereség, anyagi szükség, illetve bármi más), amit a madarász tett ki, és a madárka gyanútlanul belesétált (vagy egyszerűen csak egy nagy szellemi támadás következménye), s amely megfogta a lelkét, és megsemmisíteni készül a testét. SŐT, a szegénység, szükölködés, inség sem fenyegeti! Hiszen maga a Seregek Ura az én Istenem, az az örökkévaló, hűséges, kegyelemmel teli, mindig szerető Isten, aki maga a Szabadító – Jézus!


Ézsaiás 45,1-3.:

Így szól (ezt mondja) az Úr felkentjéről (fölkentjének) ...: "Megfogtam jobbját, hogy nemzeteket hódoltassak meg (terítek le) előtte, és királyok derekán oldom meg az övet, hogy ajtókat nyissak meg előtte (kitárulnak előtte az ajtók), és kapuk ne maradjanak (nem maradnak) zárva. Én előtted megyek, és a hegyeket (rögös utat, egyenetleneket) (földnek dicsőit) elegyengetem (megalázom); ércajtókat török (be) össze (lerontom), és vaszárakat verek le. Neked adom a sötétség (elrejtett) kincseit és a rejtekhelyek (titokban tartott) drágaságait (gazdagságait), hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki neveden szólítottalak, Izrael Istene."Vissza a lap tetejére>>


Jakab levél 1,2-8

A következő Igerész szólt nekem a napokban:

Békés-Dallos fordítás (Görög eredetivel, piros színnel kiemelve maga a bibliai ige):

2. Teljes (nagy) örömnek (jókedvű, vidám, azaz nyugodt, békés örömnek) tartsátok testvéreim, ha sokféle kísértésbe estek (ha különféle megpróbáltatás ér) (a gonoszság megtapasztalása által, provokáció által)

3. hiszen tudjátok, hogy hiteteknek próbatétele állhatatosságot (kitartó, állhatatos, türelmes várakozást, örömteli, reményteljes tűrést, kitartást) munkál (hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez).

4. Az állhatatosságnak pedig bevégzett (teljes, nagykorú, tökéletes) munkája kell, hogy legyen (az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet), hogy ti is bevégzettek és mindenestől épek (hibátlanok) lehessetek, és semmiben fogyatékosak ne legyetek. (Így lesztek minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és feddhetetlenek).

5. Ha valakinek bölcsessége hiányos (bölcsességre szorul), kérje Istentől, aki mindenkinek egyszerűen (bőven,bőkezűen, nagyvonalúan), szemrehányás nélkül (szemrehányó szavak, ócsárlás, pirongatás nélkül) ad, s majd kapni fog ő is (meg is kapja).

6. De kérje hittel (bizalommal, bizonyossággal, meggyőződéssel), semmit sem kételkedve (csöppet se kételkedjék) ( vitatkozik, vetekedik, tétovázik, meginog , habozik,visszavonul valahonnan, szembehelyezkedik). Mert aki kételkedik, az a tengernek szélfújta, ide-oda hánykódó hullámához hasonlít.

7. Az ilyen
(tétova) ember aztán ne vélje (feltételezze, gondolja), hogy valamit is kaphat az Úrtól,

8. az ilyen kétlelkű
(minden tettében határozatlan, két-szellemű, azaz tétovázó -véleményben vagy szándékban -, kettős elméjű), minden útján állhatatlan (nem állandó, labilis) ember.

Számomra az Ige mondanivalója egyszerűnek tűnik:
Mminden próbatételben, a gonosz minden provokációja, kísértése, megpróbáltatása közepette is maradjunk meg békés, nyugodt örömben, tudván, hogy ez a megpróbáltatás – bár nem Istentől jön -, mégis minket épít azáltal, hogy gyakorolhatjuk közben a(z Igébe, Istenbe vetett) hitünket. Örömteli, reményteljes tűréssel várva, hogy amit Isten megígért - valóra váljon. S ez a hit segít hozzá, hogy felnövekedjünk, s elérkezzünk a nagykorúságig, a Krisztusban felnőtt korig.

Ehhez pedig bölcsesség, mégpedig felülről való, isteni bölcsesség szükséges. Ha nincs bölcsességünk, akkor kérjük Istentől hittel, azzal a meggyőződéssel, bizalommal, hogy amit Ő megígért, azt meg is adja. Nem inogva, nem kételkedve, egyszer ezt, máskor meg amazt gondolva, mondva, hanem végig kitartva az Ige mellett. Tehát ne kételkedjünk az Úrban, az Igéjében, ne vitatkozzunk vele, és ne inogjunk meg a próbatétel közben, illetve miközben várjuk a bölcsességet Tőle – mert Ő megadja! És nem kell szégyenkeznünk közben, hogy látod Uram, már megint elrontottam, nem tudtam megállni, stb., Ő pirongatás és szemrehányás nélkül adja. Legyünk hűségesek, bízzunk az Igében, mert nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem emberfia, hogy megváltozzék. Amit megígért, azt meg is teszi!

Még egyszerűbben, hétköznapi módon fogalmazva: amikor próbatételbe kerülünk (amely, hangsúlyozom, nem Istentől jön, hiszen Tőle, a világosság Atyjától csak jó ajándékot és tökéletes adományt kapunk, hanem a világ, az ördög felől érkezik),

az Úr még ezt is felhasználja a javunkra (az Istent szeretőknek minden a javára van), úgy, hogy közben aktívan keresem az Urat, bújom az Igét, és keresem a választ, az útmutatást, a RÉMÁT. Megkapom, (mert Isten mindig válaszol) bulldogként ráharapok, és nem engedem el többé, csüggök rajta elválaszthatatlanul – mindaddig, amíg el nem érkezik a várva várt áttörés, szabadulás. S ha jön az ördög, hogy na, most elkaptalak, ebből nem szabadulhatsz - most véged van! Akkor a kapott és megragadott Igét szembehelyezem vele: MEG VAN ÍRVA! És előbb-utóbb a tények, a próbatétel körülményei meg KELL hogy hajoljanak a Valóság, az Ige előtt.

Ennek tudatában már előre, a próbatétel közben is örvendezhetek, mert tudom, Isten hűséges és megadja a szabadulást, bármilyen okból (akár a saját butaságom miatt) is kerültem ebbe a nehéz helyzetbe, csapdába. Reményteljes tűréssel várjuk azt, miközben állhatatosan ragaszkodnunk kell ahhoz, amit Isten mondott, ígért, és ki kell tartanunk a végsőkig.

És mit ígért? (Többek között) Ezt:
1Kor 10:13 (Károli ford.) Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű (megbízható, hűséges, biztos, igaz) az Isten, aki nem hágy (enged) titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek (meg tudjátok tenni, képesek vagytok, van hatalmatok arra, hogy eltűrjétek, elviseljétek, kitartsatok, kibírjátok); sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést (kijárat, menekülési útvonal) is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

Vagyis bármilyen nehéz próbatételbe kerülünk is, nem szabad megijedni, inkább örvendezni lehet, mert az Úr nem enged afölött kísérteni, megpróbáltatni, mint amennyire képesek vagyunk kibírni, kitartani a helyzetben, sőt, megadja a menekülési útvonalat is, megmutatja a kijáratot, hogy győztesen tudjunk kikerülni belőle!Vissza a lap tetejére>>


Ne félj!

Nem kell félned a kutyáktól, mert azt mondja az Úr:

2Mózes könyve 11,7: De Izrael fiai(ra) között (közül, ellen) egyetlen kutya (eb) sem mordul rá (ugatja meg) (ölti ki, feni nyelvét) sem emberre, sem állatra. Ebbõl (hogy) megtudjátok: az Úr (az Örökkévaló) (milyen) különbséget tesz Egyiptom és Izrael között.

Még eb sem feni nyelvét, kutya sem ugatja meg: közmondásossá vált kifejezés, békét és háborítatlanságot jelent.


Görög jelentéssel bővítve

34. Zsoltárból

Zsoltár 34,6: "Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt."
Ez a szegény kiáltott, (a szó szoros értelmében: "károg" mint a hollók, vagy rikolt, vagyis hangosan kiált, hív, sikít, felkiált, esedezik, ordít.)
és az Úr meghallgatta, és minden (minden, akármely, mindegyik, az egész, minden módon, mindenképpen, mindig, állandóan)
bajából (nyomás, kínzás, gyötrődés, terhelt, üldözés, megpróbáltatás, baj)
kimentette őt. (σωζω (szódzó) - megment, azaz kiszabadít vagy megvéd, meggyógyít, megőriz, éppé, egészségessé tesz, megszilárdít, helyreállít)


Ezt az igét nemrégiben olvastam, és megszólított. Az óév komor, "már megint eltelt egy év!" búcsúztató gondolata helyett inkább nézzünk előre, és bármi is vesz most körül, az üzenet neked is szól: a Mindenható Isten, a Szeretet, testté lett, hogy kínhalála és feltámadása által legyőzze a halált és annak urát, a sátánt, s így az életünkbe örökéletet, szabadságot hozzon. S azokat, akik bajukban, megoldhatatlan helyzetükben hozzá kiáltanak, ordítanak, rikoltanak, sírnak, MINDEN bajukból, minden módon kiszabadítsa, egészségessé tegye, megőrizze. Ez igazán jó hír! Isten igazi Újévi jókívánsága! Méltó, hogy Őt magasztaljuk!

(Itt olvashatod magát a teljes 34. Zsoltárt az Amplified Bible fordítással. Tovább>>)
Ki gondolná, hogy nekünk, Isten gyermekeinek (akik hisszük, hogy Jézus a Krisztus, és újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől), nemcsak mennyei Édesapánk van, hanem édesanyánk is, „aki” a magasságos Jeruzsálem, vagyis a (látható és láthatatlan szférában tartózkodó) Egyház, a Jézus Krisztus által (a világból) kihívottak közössége:
Gal 4:26 De a magasságos (magas(-an), fent) Jeruzsálem (Jeruzsálem = " kétszeres békét állíts") szabad [nincs fogva tartva, korlátozva (mint állampolgár) nem rabszolga], ez mindnyájunknak anyja.


Az Egyház célja pedig nem más, mint hogy a szenteket tökéletesítse, eljuttassa a célig úgy, hogy nevel, táplál, tanít – hogy eljussunk a felnőtt férfiúságra Krisztusban!
Ezért adott az Egyházba az Úr (Ef 4:11) némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

Ef 4:12 A szentek tökéletesbítése [teljesen befejez, megjavít, hozzáigazít, tökéletes (-sé tesz, -en csatlakoznak egymáshoz), helyreállít (helyrehoz)] céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Ef 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Ef 4:15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban.Vissza a lap tetejére>>Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)