Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Gyenisné Mária

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk” (Gal. 4,4-5)

Mire gondol itt Isten? Milyen törvény alól szabadított meg minket?

Mert a törvény az, hogy az ember meghal: „És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak…” (Zsid. 9,27) Így az Úr Jézusnak is testben kellett eljönni, hogy a halál „törvénye” alatt lehessen, ahogy ezt Isten Igéje ki is jelenti: „Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának” (Zsid 2,14-15)

„Mert a Jézus Krisztusban való élet [A természetfeletti élet] szellemének törvénye megszabadított [felszabadított a kötelékekből, és szabaddá tett] engem a bűn és a halál törvényétől” (Róm. 8,2)

Nem kevesebbet mond itt az Ige, mint hogy Jézus Krisztus törvény (mégpedig a bűn és a halál törvénye) alatt született - mégpedig azért, hogy minket az alól kiszabadítson. Hogy a bűnnek többé ne legyen hatalma fölöttünk, és a halál ne tudjon elragadni minket. Ő betöltött az örökélettel, megbocsátotta bűneinket, és járulhatunk a kegyelem királyi székéhez mindenkor - szabadon. És ami még csodálatos: a halál számunkra megszűnt: mi, akik elfogadtuk Krisztust életünk Urának, és hiszünk Őbenne, már nem halunk meg, amikor eljön az időnk, "csupán" levetjük ezt a földi sátorházat, és megyünk Hozzá, az Élet Urához, a dicsőségbe.
HALLELUJA!


Kijelentés: mire építkezel?

Jónéhány probléma akadt az életemben, sok támadás ért kívül és belül, olyannyira, hogy az Úrhoz kiáltottam: Uram, nem a Te akaratodban járnék? Mit hibáztam el? Milyen bűn van az életemben? Ekkor az Ige egy példázaton keresztül szólt hozzám:

„Valaki azért [tehát mindenki aki meghallgatja] hallja [és meghallgatja] én tőlem e beszédeket [e szavaimat; ez igéimet], és megcselekszi [megteszi; tettre váltja őket] azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez [hasonló lesz az okos, és az olyan eszes emberhez; aki megfontolt (meggondolt)], aki a kősziklára építette az ő házát:

És ömlött az eső [eleredt; zuhogott a záporeső; Szakadt a zápor; Felhőszakadás támadt], és eljött az árvíz [áradások jöttek; kiáradtak a folyók; ömlött az ár], és fújtak [feltámadtak; süvítettek] a szelek, és beleütköztek abba a házba; [nekidőltek, és nekiestek annak a háznak; nekizúdult, és nekicsapott a háznak; rázúdultak, és ostromolták azt a házat] de nem dőlt [omlott] össze: mert a kősziklára építtetett [kősziklára volt alapozva; mert alapja sziklára volt vetve].

És valaki [mindenki aki] hallja [meghallgatja] én tőlem e beszédeket [aki hallja e szavaimat], és nem cselekszi [teszi] meg [nem váltja tetté] azokat, hasonlatos lesz a bolond [olyan ostoba, balga] emberhez, aki a fövényre [(parti)homokra] építette házát:

És ömlött az eső [eleredt a záporeső; szakadt a zápor, felhőszakadás támadt], és eljött az árvíz [és jöttek az áradások; kiáradtak a folyók; ömlött az ár], és fújtak [feltámadtak; süvítettek] a szelek, és beleütköztek abba a házba [rázúdultak arra a házra; és nekizúdult a háznak; az leomlott nagy zúdulással; és ostromolták azt a házat]; és összeomlott: és nagy lett annak romlása [és teljesen elpusztult; és hatalmas kár keletkezett benne; és összeomlott nagy zuhanással; Az összedőlt és romhalmazzá vált]. (Mát. 7,24-27)

Két emberről beszél itt Jézus Krisztus. Egyikük csak hallgatja az Igét, a másikuk pedig meg is cselekszi. Nyilvánvaló, hogy A VIHAR JÖN! S mindkét ember házát egyformán megpróbálja. Amikor hisszük s tudjuk, hogy azt tesszük amit Isten ránk bízott, akkor is jönnek pusztító erők ellenünk. A szélvész, az árvíz, a zivatar mind a két házat éri, mert mindkettő ebben a világban van, és a sátán mind a kettőt el akarja pusztítani - de az eredmény nem ugyanaz! A kősziklára, Isten Igéjére alapozott ház nem dől össze. Ha Krisztus, ha Isten ígéretei az alap, nincs az a vihar, amely le tudná rombolni. Ám ha homokra - e világ beszédére, tanítására, módszereire, erejére, bölcsességére - építkezik valaki, a ház menthetetlenül elpusztul.

-gyenma-


Zsoltár 41,2-4

Annak, aki közbenjár szeretteiért, embertársaiért, és odafigyel, gondja van másokra, Isten különleges áldást tartogat. A Bibliából ez számtalan helyen visszaköszön, hiszen tudjuk, hogy "A mással jóltevő ember gyarapodik; és aki mást felüdít, maga is felüdül." (Példabeszéd 11,25.)

„Boldog (áldott), aki a nyomorultra gondol (akinek gondja van nyomorultra; aki észreveszi, megérti); a veszedelem (ha bajba kerül, a csapás) napján megmenti azt az Úr. Az Úr (segítségére siet) megőrzi azt és élteti azt (életben tartja); boldog lesz e földön (boldoggá teszi itt a földön), és nem adhatod oda ellenségei kívánságának (s nem adja ellensége hatalmába; nem engedi át ellenségei dühének, sem a szomorúságnak, bánatnak, fájdalomnak). Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán (segítséget hoz; enyhülést - jobbulást - ad); bármilyen az ágya (házassága, házaságya,), megkönnyíted betegségében (fekvőhelyét kényelmesre cseréli; házasságát, házaságyát elfordítja, megfordítja, visszaadja, megváltoztatja, átalakítja)” (Zsolt 41,2-4)


IMA és MEGVALLÁS a félelem ellen

NEM FÉLEK

A HALÁLTÓL


Áldalak Úr Jézus Krisztus, mert megszabadítottál a halálfélelemtől, mert kijelentetted, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és mert hiszek Te benned, soha örökké meg nem halok. (Ján.11,25.26) Dicsőítelek, hogy testté lettél azért, hogy halálod által megszabadíts minket, akik a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok voltunk. Magasztallak, mert működésképtelenné tetted azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. (Zsid.2,14)

Ezért nem félek, hanem dicsőítelek, mert Te vagy az Első és az Utolsó, az Élő - pedig halott voltál, és ímé élsz örökkön örökké...és Nálad vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai...és ezeket az ajtókat Te előttem bezártad, és senki meg nem nyitja már. (Jel.2,17.18.és Jel.3,7). De még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te Uram velem vagy. (Zsolt 23,4) Hálát adok Neked Istenem, hogy bár halott voltam a vétkeim és a bűneim miatt, de Te feltámasztottál a Krisztussal (Ef.2,1.5) és így beteljesült rajtam szent Igéd: „....és eljött az óra,.....” amikor meghallottam az Isten Fiának szavát, és meg van írva, hogy: „....akik hallják élnek.” (Ján.5,25)
Tovább olvashatod, hogy mitől NEM kell félnünk>>Vissza a lap tetejére>>


IMA és MEGVALLÁS a betegség idején

Mennyei Atyám! Magasztallak, amiért megszabadítottál a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak országába, a világosságba.(Eféz. 1,7)

Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te tettél alkalmassá arra, hogy mint világosság fia, úgy járjak, (Eféz.5,8) s meg van írva, hogy a világosságban nincsen semmi sötétség(1Ján.1,5). Tehát a sötétség gyümölcstelen cselekedetei sincsenek bennem, (Eféz.5,11) mert szent véreddel megmostál (Jel. 1,5), szent Igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1pét.1,23 és Tit.3,5) és adtad Törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt. (Zsid. 10,8)

Ezért ha jön e világ fejedelme, én a Te szent Igéddel mondom, hogy: Eredj el sátán, (Mát.4,10) mert énbennem nincsen semmid sem, (Ján.14,30) mert meg van írva, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden; új teremtés vagyok (2Kor. 5,17)Isten alkotása, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban, igazságban és valóságos szentségben.(Eféz.2,10 és Eféz.4,24)...

Tovább>>


Ne félj!

Mózes halála után az Úr Józsuét bízza meg azzal, hogy Izráel fiait bevigye az ígéret földjére.

A feladatának sikeres végrehajtásához pedig az szükséges – azt mondja az Úr –, hogy: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek (a könyvek Könyvének, vagyis a BIBLIÁNAK) az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
Folytatás>>


És újra csak: NE FÉLJ!

„…ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a hol van.”(1 Móz. 21.17)

Hágár – aki Ábrahám feleségének, Sárának volt a szolgálója, és aki Ábrahámnak fiút szült – a Beérseba pusztájában bujdosik gyermekével együtt, mert Sára kívánságára Ábrahám elküldte őket. Nincs vizük, nincs élelmük, s Hágár, hogy ne lássa gyermeke haldoklását, leteszi őt egy fa alá, és odébb leülve sír; De az Úr angyala a fenti mondatot mondja Hágárnak, bátorítva és reményt adva neki.

Ez egyben üzenet neked is, hiszen ez egy ígéret, és Istennek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban Igenné és Ámenné lett.(2Kor.1,20)
Folytatás>>


Ki vagyok Krisztusban?

A föld sója vagyok. (Mt. 5,13)

A világ világossága vagyok. (Mát.5,14)

Hatalmat, mégpedig teljhatalma és erőt kaptam arra, hogy Isten fia legyek, és Isten fiaként megnyilvánuljak, mert befogadtam Isten Szellemét, és hiszek az Ő nevében. (Ján.1,12)

Isten gyermeke vagyok, a fiúság Szelleme tesz erről bizonyságot az én szellememmel együtt, Akit megkaptam. Őáltala kiáltom: Abbá, Atyám! (Róm.8,15-16)
Tovább>>
Vissza a lap tetejére>>


Megismerni a szeretetet

Szabadon a félelemtől


„ és mi megismertük és elhittük a szeretetet, amellyel az Isten minket szeret. (Minálunk megismerésbe és hitbe ment át a szeretet, melyet Isten bennünk tart). ... Félelem nincs a szeretetben, ellenkezőleg (hanem), a bevégzett (végcélba ért) szeretet kiűzi (kihajtja) a félelmet...

...Amikor Isten ismeretére eljutsz, és megbizonyosodsz arról, vagyis elhiszed, hogy Isten valóban szeretet, azaz tőle csak jó és tökéletes ajándék érkezik, hogy Ő a világosság Atyja, akinél a változásnak árnyéka sincsen – akkor ez a szeretet kiűzi a félelmet, mégpedig az Istentől való félelmet. Isten ismeretére eljutni pedig nem nehéz, hiszen Ő, a mindenható, teremtő, fenséges és szent Isten kijelentette magát Jézus Krisztusban, és megismerhető az Ő Igéjéből. „Aki engem látott, az látta az Atyát” – mondja Jézus.
Tovább>>


David Bivin és Roy Blizzard, Jr.

Jézus meghökkentő szavai

"Egy pásztor éjszakára összetereli a nyáját, gyorsan épít szikladarabokból egy karámot és egy kőkerítést a hegyoldalban. S reggel a kerítésen nyit egy rést, néhány követ elmozdít, hogy a bárányok ki tudjanak jönni. Kilép ezen a „kapun” és a bárányok szorosan a nyomában követik őt. Egész éjszaka be voltak zárva, s alig várják már, hogy kikerüljenek szűk helyükről. Lökdösődnek, nyomakodnak..." Jézus néhány meghökkentő kijelentésének érdekes magyarázata.
Tovább>>


Lót története

....Lót elment Sodomába – a bűnbe – a világi gazdagságért és kényelemért. Elhagyta az Ígéret földjét, és választotta a világ kínálta gazdagságot. Nem hitből tehát, hanem látás – azaz test – szerint választott. Sőt, nemcsak Sodomában lakott, hanem Sodoma kapujában ült, (Móz.19.1) a Bibliában pedig a kapuban ülés azt jelenti, hogy ő Sodomának egyik vezetője lett. (Lásd: Péld.31.23; Ruth 4.1-12) S bár gyötrődött az istentelenek kicsapongó viselkedése miatt, látva és hallva a gonosz cselekedeteket, és napról-napra gyötörte az ő igaz lelkét (2Pét.2,7-8), ennek ellenére nem költözött el a bűn városából, mert jobban szerette a világ nyújtotta kényelmet, gazdagságot és szépséget, mint az Urat. Ugyanis Sodoma és környéke nagyon szép volt, ahogy ezt Isten Igéje mondja: „…olyan volt, mint az Úr kertje…” (1Móz.13.10), mint a paradicsom.
Folytatás>>Vissza a lap tetejére>>


Isten megoldása az anyagi életünkre - Orbán Tibor

Vetés és aratás

"A magyarországi újjászületett hivők egy részénél komoly gondot okoz a bővölködéssel kapcsolatos igazságok elfogadása. Sokan megcsömörlöttek, és sok hívőnél gondot okoz a vetés és aratás törvénye." Pedig Isten nem változott meg.
Tovább>>


Efézus 5,22-33 - Bővített

a FELESÉGEKNEK és FÉRJEKNEK

A legszebb rózsacsokor sem beszél így, mint ez a néhány igevers (persze a tüskék néha szúrnak, de az eredmény megéri!):

Ef 5:22 Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek (magatokat alárendeljétek, alávessétek), mint(ha csak) az Úrnak (tennétek).

Ef 5:23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója (megváltója, megmentője, üdvözítője, gyógyítója, megszilárdítója, helyre állítója) a testnek.
Tovább>>


Látva a láthatatlant - Orbán Anikó

Rendületlen szívvel

Mózeshez hasonlóan erős szívűek vagyunk, mint akik látjuk a láthatatlant. (Zsidó levél 11,27) Ki kell tartanunk mindaddig, amíg Isten ígérete meg nem valósul az életünkben. (Görög Szómutató szótár: Erős szívű = kitart szilárdan, rendíthetetlenül.) Tovább>>vissza a lap tetejére<<


A halhatatlan halála - Gyenisné Mária

Védelem Krisztus sebeiben

"Gyötrődött, vállalta hogy gyötrődjön, és nyugtalanná váljon az Ő lelke, és békességem büntetését is Ő viselte, hogy az én lelkemnek nyugalma és békessége legyen, és betölthessen azzal a minden emberi értelmet felülhaladó békességgel, amit csak Tőle kaphatok." TOVÁBB>>


Elveszhetnek-e örökre? - Gyenisné Mária

Gyermekeink - Isten ajándékai

Elveszhetnek-e a gyermekeink örökre?
"Mit mond Isten a gyermekeinkről? Az az Isten, Aki pontosan tudja, hogy gyermekeink féltett kincseink, akikhez mély szeretettel ragaszkodunk, akikért mindenre képesek vagyunk, hogy az ő jelenüket, jövőjüket biztonságban tudjuk. Gyermekeink is Isten ajándékai. Gondoljuk végig: ad-e a mi Urunk olyan ajándékot, ami csak mély szomorúságot, bánatot, keserűséget okoz, olyan ajándékot, amiről eleve tudjuk, hogy örökre elveszítjük, hiszen ők nem lesznek - mert hit nélkül nem lehetnek - az örök élet birtokosai. Akiktől ha elválunk, amikor az Úr hazaszólít, örökre váltunk el.
Isten igéjének válasza az, hogy: nem!" Tovább>>


Gazdag ajándékcsomag fentről - Orbán Anikó

Kegyelem

"egyértelmű, hogy nincs semmi jó, vagy áldás az életünkben, ami ne mennyei lenne, amit ne felülről, Istentől kaptunk volna, illetve kapnánk folyamatosan, legyen az a megváltás, bűnbocsánat, örökélet, békesség, üdvösség, illetve amit az üdvösség fogalma takar: egészség, gyógyulás, helyreállítás, megszilárdítás, szabadulás bármilyen igából, szenvedélyből, nehéz helyzetből, legyen az akár anyagi természetű: adósság, fizetésképtelenség, szegénység." Tovább>>Vissza a lap tetejére>>


' Mózes 13,14-15.17 - Gyenisné Mária

Emeld fel szemeidet és láss!

„…Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. (1 Móz.13,14-15.17)

Ezt akkor mondja az Úr Ábrahámnak, amikor Lóttól elvált. Ez az elválás úgy történt, hogy Lót „felemelte szemeit” és látta, hogy Sodoma környéke gazdag és jó föld, és az „ő szemeinek látása szerint” döntve elindult a „bűn városa” felé. El is jutott oda. És mert Ábrahám „nem a szemeinek látása szerint ítélt” (Ésa.11,3), cserébe ezt a csodálatos ígéretet kapta az Úrtól: „…mert mind az egész földet, amelyet látsz néked adom, és a te magodnak örökre. De ez az ígéret nemcsak az övé, hanem a tiéd is, ha a Krisztusé vagy, hiszen meg van írva, „ha Krisztusé vagy, akkor az Ábrahám magva vagy, és ígéret szerint örökös. (Gal. 3.29)

De cselekedned is kell, mert azt mondja az Úr: Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. Tehát azt mondja most az Úr neked, hogy ahol vagy, ott emeld fel szemeidet, és nézz arról a helyről ahol éppen most vagy, abból a helyzetből, amiben éppen benne vagy – és LÁSS! Vagyis vedd elő az ígéretek könyvét, a Szentírást és olvasd szorgalmasan, „látó szemekkel”, hogy megláthasd mindazokat az ígéreteket, amelyeket Isten neked adott éppen arra a helyzetre vonatkozóan, amelyben most vagy.
Tovább>>


Kétféle fegyverzet - Orbán Anikó

A keskeny út

„Nem mindenki, aki azt mondja nékem: Uram! Uram! Megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” Mt.7,21-23

Sokat foglalkoztattak a fenti igék. Hogy is van csak? Sokan lesznek, akik Jézus nevében jeleket és csodákat tesznek, betegeket gyógyítanak, ördögöket űznek, prófétálnak és még sok hatalmas dolgot cselekszenek – és később, „ama napon” Jézus mégis megtagadja őket, mondván: „sohasem ismertelek titeket, ti gonosztevők (rosszat cselekedők)”! Hogyan lehetséges ez?
Tovább>>Vissza a lap tetejére>>Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)