Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Milyen csodálatos is ez a szó: Édesapám!
Az ember azonnal egy erős, sziklaszilárd férfira gondol, aki védelmezi a családját, példát mutat a gyermekeinek, biztos oltalma és támasza a feleségének, mint gyöngébb edénynek. Maximalista elképzelés?
Nem gondolom.
Hiszen a legjobb Édesapa - maga Isten. S mindazok, akik Őbenne hisznek, és Őt követik, elváltoznak az Ő képére és hasonlatosságára. Isten természetének részesévé lesznek. (Természetesen nem csak a férfiakra vonatkozik ez.)

Az Igéből első olvasásra sokaknak ugyan úgy tűnik, hogy egy szigorú, következetes, gyermeke "elhajlását" keményen megfegyelmező apáról van itt szó. Őt szeretni nem olyan könnyű, hiszen - bár Ő a szeretet, mégis - legerősebb jellemzője a fenyítés, dorgálás. Néhány - ismert, és sokszor idézett - igehely is ezt látszik alátámasztani. (mint pl. a Zsid 12:6 "Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa?")

Sokan az őket ért csapást, betegséget vagy más bajt azzal magyarázzák, hogy Isten Atyaként jelent meg ezzel az életükben, Ő adta, jobb esetben megengedte az életükben ezeket a rossz dolgokat, hogy a jó úton tartsa, vagy oda visszatérítse őket. (A szenvedésről egy már megjelent írást itt találsz.) Pedig ha figyelmesen olvasunk, az egész Biblia szellemiségét és mondanivalóját megértve, világosan kiderül, hogy Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus saját testében vitte fel a keresztre az összes átkot, amely az 5Mózes 28. fejezetében le van írva (érdemes végigolvasni, hogy miből is szabadított meg minket az Úr Jézus!), és nem csupán bűneinket vitte fel oda (ez sem lett volna kevés!) de ezzel egy időben, az Ő sebeiben meg is gyógyultunk! Csodálatos Istenünk van, aki így gondoskodik rólunk, gyermekeiről! Abban is bizonyosak lehetünk, hogy mennyei Édesapánk, Isten - aki maga a SZERETET -, nem vezet, tanít olyasmivel, amiért Jézus már elszenvedte a büntetést - HELYETTÜNK. Nevelési eszközeit sem kéri kölcsön az ördögtől, hiszen nála baj, betegség, gonosz dolgok NINCSENEK. (Hogy a szeretet milyen, és mire képes, olvasd el az Ige izgalmas kibontását az 1 Korinthus 13-ban, a Görög Szószedet oldalon a 4. írás.)

Miért történnek mégis "csúnya" dolgok keresztényekkel? Korábbi írásainkban, sőt, prédikációkban is szó esett arról, hogy a bűneink, saját akaratunk követése által, mi magunk jelöljük ki a saját utunkat, tehát Isten megengedő akarata nem a baj, szenvedés, amit ránk "ereszt", hanem azt ENGEDI MEG, hogy szabad akaratunkat gyakoroljuk, ENGEDI, hogy VALASSZUNK. A mi kezünkben van a döntés, hogy áldást és életet, vagy átkot és halált választunk-e-, és ez már az Ószövetségben is így volt: 5Móz 30:19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. (A prédikáció pedig: Creflo: Mit jelent Istent szeretni? II.rész A prédikációt itt olvashatják Regisztrált tagjaink a Bónusz oldalon.)

Ha azonban a betegség, csapás, baj, a rossz dolgok nem az Úr eszközei arra, hogy vezessen, tanácsoljon, ha ezek nem tőle származnak, és nem is Ő engedi meg ezeket, akkor vajon az intést, feddést, dorgálást, ostorozást említő igék mit is akarnak mondani? A következő írás ezt boncolgatja több fordítás, és a görög eredeti alapján.

Orb-A
Nézzünk meg néhány jól ismert Igét arra, hogyan vezet, int, dorgál, fenyít és ostoroz a mi mennyei Édesapánk. Ezek az Igék az Úr végtelen szeretetét, türelmét, könyörülő, velünk együtt érző szívét mutatják be. Azt, hogy Ő minden módon azon „dolgozik”, hogy gyermekeit megsegítse. És ebben legfőbb eszköze: az IGE!

Kezdjük Jóbbal.
Jób 5,17-27 „Ímé (bizony, lám), boldog (a legteljesebb mértékben boldog; szerencsés, jómódú, áldott) ember az, a kit Isten megdorgál (megfedd, fenyít) (meggyőz, elmondja a hibát, megszid, megró); azért a Mindenható (feddő szavát) büntetését (fenyítését) meg ne (vesd) utáljad! Mert ő megsebez (ha sebet üt rajtad), de be is kötöz (újraalkot, helyreállít), összezúz, de kezei meg is gyógyítanak [gyógyulttá (teljessé, éppé) tesz]. Hat bajodból megszabadít (hatszor is megment, kiragad a nyomorúságból, szorongatásból), és a hetedikben (és hetedszer) sem (semmiképpen nem, soha) illet (ér, érint) a veszedelem (rossz, gonosz, kár, ártalom) téged (hetedszerre sem hagy bajba jutni). Az éhínségben (ha éhezel is) megment téged a haláltól, és a háborúban [hadviselés (átvitt értelemben is;) csata, harc] a fegyveres kezektől (a kard hatalmától). A nyelvek ostora elől rejtve leszel (biztonságban vagy), és nem kell félned (megijedned, megrémülnöd), hogy a pusztulás (rossz, gonosz, kár, ártalom) rád következik (jön, szakad) (ha rabló közelít, sem kell félned). A pusztulást és drágaságot neveted (pusztuláson és éhségen nevetsz) [megvetően (gúnyosan, lenézően) kinevet], és a fenevadaktól (veszélyes, dühös, vad állat) sem (semmiképpen nem, soha) félsz (ijedsz, rémülsz meg). Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz (mező kövei is szövetségeseid), és a mezei vad(ak) is békességben lesz (kibékülnek) veled. Majd megtudod (megéred) (meglátod magad), hogy békességben lesz a te sátorod (békesség lesz sátradban), s ha megvizsgálod a te hajlékodat (otthonodat) (szemed nem lát), nem találsz benne (sehol) hiányt. Majd megtudod (megéred) (magad tapasztalod), hogy a te magod megszaporodik (gyarapszik) (sok utódod lesz), és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű. Érett korban (mikor beérik életed) térsz a koporsóba (sírba), a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak (jól).”

A fordítások összevetéséből kijelentést kapunk arra, hogy Isten hogyan fenyít; dorgál, és fedd meg: „Mindenható feddő szavát” vagyis: Ő mindent a beszédével, azaz: IGÉJÉVEL cselekszik, hiszen még a világot is az Ő Beszédével – Igéjével – teremtette (Zsid 11,3), és ma is hatalma Szavával tartja fenn. Jóbnak és barátainak még egyébként sem volt teljes rálátása a természetfelettire, nem voltak a teljes kijelentés birtokában, amely az Újszövetségben, Jézus Krisztus halála, feltámadása és megdicsőülése után jelentetett ki. Jób barátja, Elifáz arról beszél itt a látható világban szerzett tapasztalataira támaszkodva, hogy a Mindenható sebez és zúz össze (még ha utána újra helyreállít is), miközben az Ige világosan elénk tárja, hogy sátán műve volt ez Jób életében. Isten a Jób könyvének végén, miután Jób találkozott az Úrral, és a félelemből tett vallásos cselekedeteit elhagyva "már szemeivel" is látta az Urat, nem "csak hallott felőle", azt mondja Jóbnak, hogy imádkozzon a barátaiért, mert "nem igazán beszéltek felőlem."

Nézzünk egy másik Igét:
„Az Úrnak fenyítését (intését, intelmét) fiam, ne utáld (vesd) meg (ne hárítsd el), se meg ne und (utáld) az ő dorgálását (ne állj ellene). Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja (megfeddi), és pedig (de) mint az atya (apa) az ő fiát, a kit kedvel (akinek jót akar).” (Péld. 3,11-12)

Ezek az Igék ismét arról beszélnek, hogy az Úr fenyítése, intése: intelem, vagyis figyelmeztetés számunkra! Amint azt egy szerető apa teszi.


„Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok (dúsgazdag), meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de (és) nem tudod (nem látod), hogy te vagy a nyomorult (nyavalyás), a szánalmas (szánalomra méltó) és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított (megpróbált) aranyat, hogy meggazdagodj (gazdaggá légy), és fehér ruhát, hogy felöltözz (öltözeted legyen), és ne lássék (ki) szégyenletes (rút) mezítelenséged; és végy gyógyító írt (kenetet), hogy bekend a szemed, és (hogy) láss. Akit én szeretek, megfeddem (korholom) és megfenyítem: igyekezz tehát (buzdulj fel), és térj meg!” (Jel. 3,17-19)

A laodiceabeliekhez írt levélből láthatjuk meg, hogy a gyakorlatban mit jelent a fenyítés: Megtérésre való felszólítás!

Egy újabb ismert Ige, amely Isten ostorozásáról beszél:
„És elfeledkeztetek-é az intésről (bátorításról, vigasztalásról), a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, se meg ne lankadj (ne csüggedj el), ha ő dorgál (megfedd, korhol) téged; Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja (megfenyíti), megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek (maradjatok állhatatosak a fenyítéskor), akkor (hiszen) veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik (milyen) fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül (maradtok) valók vagytok, melyben mindenki részesül, korcsok (fattyak) vagytok és nem fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük (tiszteletben tartottuk, tiszteltük) őket; avagy nem (kell) sokkal inkább engedelmeskedünk-é a szellemek Atyjának, és élünk (hogy éljünk)(hogy így elnyerjük az életet)! Mert ám azok (ők) kevés (rövid) ideig, tetszésük (saját elgondolásuk, hangulatuk szerint) szerint fenyítettek; ő (ellenben a legjobbat akarja nekünk) pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk (szentségének részesévé legyünk). Bármely fenyítés ugyan jelenleg (pillanatnyilag, most) nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek (inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet szerez), ámde utóbb (később azonban) az igazságnak békességes gyümölcsével fizet (gyümölcsét hozza) azoknak, a kik általa gyakoroltatnak (akik megedződtek általa) (a megigazulás békés gyümölcsét termi annak, aki elviseli). Annakokáért a lecsüggesztett (lankadt, megroggyant) kezeket és az ellankadt (a megroskadt) térdeket egyenesítsétek föl (erősítsétek meg), És lábaitokkal egyenesen (egyenes ösvényen) járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon (meg ne botoljon, lábatokat szoktassátok biztos járáshoz, nehogy kificamodjék), sőt (hanem) inkább meggyógyuljon.”
(Zsid.12,5-13)


Az ostorozás „megfejtése” (tudjuk, hogy az Igét az Ige magyarázza meg a legjobban):
ˇ"Mit csináljak (cselekedjem, tegyek) veled, Efraim? Mit csináljak (cselekedjem, tegyek) veled, Júda? (Hiszen) hűségetek (szeretetetek) csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő (múló) harmat. Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket (Azért vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak beszédivel, ajkam szózatával): ítéletem napvilágra jön (ítéletem elérkezik, mint a világosság)."
Hós. 6,4-5)


Kiderül tehát, hogyaz „ostorozás” a prófétai szóval történik , vagyis: Isten Igéjével, hiszen a próféták Isten Igéjét szólták!

A fentiek nagyon világosan mutatják, hogy Isten, a mi szerető Mennyei Édesapánk semmi rosszat, bajt, betegséget vagy csapást nem készített nekünk vezetés, intés, fenyítés, ostorozás címén, ez nem az Ő kedves, jó, és tökéletes akarata. (Egyébként ha az lenne, akkor bűn lenne gyógyulást kérni, és az orvosok volnának a legnagyobb bűntársak!) Nem is engedi meg ezeket.

Amit megenged, az az, hogy letérhessünk a keskeny útról (bűn, vagy engedetlenség által, de elegendő, ha "csak" a saját fejünk után megyünk), és így az ördögnek adjunk hatalmat, aki a bűnben leledzik (1Ján 3,8). A sötétség fejedelme pedig azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson! Saját tapasztalataink alapján, és körbenézve az Egyházban is beláthatjuk: a szenvedés senkit sem vezet közelebb Istenhez. Nagyon sokan megkeményednek a szenvedés hatására, elcsüggednek vagy éppen fellázadnak, „megharagszanak” Istenre. Ha a szenvedés segítene a szentségben való növekedésben, úgy gondolom, a legtöbb keresztény a szentségnek már egy nagyon magas fokán állna. Persze ez nem így van. Jézus Krisztus adatott nekünk szentségül (is)! Nem a szenvedés, hanem az Ige tesz minket szentté, tökéletessé, bölccsé. A Szent Szellem által felkent Ige, és semmi más, újít meg, ad világosságot, vezet, int, figyelmeztet, „ostoroz” – hogy térj meg, fordulj vissza az utadon, ne a saját akaratodat, utadat kövesd, hanem Istenét! Mindenkinek saját személyes döntése, hogy megkeményíti-e a szívét a szenvedés alatt, vagy visszatér az Úrhoz, és újra az Igéhez „szabja” az életét. Ez az Ige alapján, hit által történhet. Ha pedig valaki arról van meggyőződve, hogy Istentől jött az a nehézség, nehéz hinni a szabadulásban. Legfeljebb reménykedni lehet – ami azonban a baj idején nem elégséges!

Nagyon fontos tudni, bizonyosnak lenni abban, hogy számíthatunk az Úrra, hogy Tőle semmi bántás nem jön (még ha „rosszat” tettünk volna sem, épp ellenkezőleg, Ő ott áll mellettünk, és nyújtja a kezét, hogy bele kapaszkodva kijöjjünk a veremből, amelyben nincsen víz) – mert csak akkor tudunk TELJES HTET gyakorolni a szabadulásban, a gyógyulásban - és az végbe is megy!

Nagyszerű, csodálatos példa és biztatás erre Dodie Osteen (az egyik legdinamikusabban növekvő amerikai gyülekezet pásztorának felesége) bizonysága, aki rákból gyógyult meg Jézusba, az Igébe vetett hit által. Itt olvashatják regisztrált tagjaink. Részletet a címoldal alján találsz.
Á. Szabó Ádám:
"Nagyon tetszik az oldalatok, ahogy már írtam is (rá) ezt. És hatalmas áldás számomra a bővített biblia mellékletes része. Még nem volt fordítás, ami ekkora hatással lett volna rám. A görög szószedet is szuper. Nap, mint nap táplálkozom belőle. Van azonban egy rész, amit Isten korábban megmutatott nekem, és ezt osztanám meg veletek. Az első Korinthusi levélben:

1 Kor. 9,24 Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak [küzdenek], mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi [nyeri] el a jutalmat? [győzelmi (verseny) díjat] Úgy fussatok, (versenyt) hogy elvegyétek. [elnyerjétek; (katalambanó): - buzgón (mohón) megfog, vagyis megragad, hatalmába kerít, birtokol stb. (szó szerint vagy átvitt értelemben). KJV: felfog, elér (megszerez), megvalósít, megért, (meg) talál, megszerez, hozzájut, észlel (érzékel), elvesz]*

*És arra is figyelmeztet az apostol, hogy mit kell ezért tennünk: Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő ÖRÖM HELYETT - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet (kínoszlopot), és az Isten trónjának a jobbjára ült; (Zsid. 12,1-2)


A NAGYBETŰS rész, az angol fordításokban, illetve már egy-két magyarban is ennek pont az ellenkezője. És úgy látom, hogy az a helyes (és jobb) a tradicionális magyar fordításokkal szemben, mivel éppen az az öröm hajtotta Krisztust, Megváltó Urunkat a szenvedések elviselésére, hogy majd minket maga mellett tudhat a Mennyben, és nem hiábavaló a halála. Két fordítás gyorsan:

Zsid 12:2 \"Közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. Ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az ÖRÖRMRE GONDOLT, ami rá várt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzés jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán.\" Illetve: \"Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte lévő ÖRÖMÉRT keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült.\"

Ezt legközelebb (csak pár verset kell visszamenni) a Zsidókhoz írt levél gyönyörű 11. fejezetében támasztja alá Pál, amikor Mózesről beszél:

Zsid 11:26 \"Azt gondolta, hogy a Krisztusért szenvedni többet ér, mint Egyiptom összes kincse. Mert Mózes hit által arra a jutalomra tekintett, amit Istentől várt.\" Illetve: \"Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.\"

A szövegkörnyezet itt Mózesnél, meg az ismert párhuzam Mózes és Jézus között egyértelműen arra mutat, hogy a jutalomra, az Istenre, jóra (felfelé és nem lefelé) való tekintés (benne való megkapaszkodás, hozzá való ragaszkodás) segítette át a szenvedésen mindkettőjüket. Ahogy a szenvedésről adott válaszodban is szépen kifejted, ez a helyes magatartás nekünk is hasonló helyzetekben. És Pál is így gondolva példaként állította elénk Jézust (12. fejezet 1-2).

Szóval bennem ez van, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok."


Válasz:
"Az írásodhoz (amelynek lényegével teljesen egyetértek), csak annyit fűznék hozzá, az Igéből kiderül – ahogy hangsúlyozod is –, hogy különbség van Krisztus szenvedése (amely egyszeri áldozat volt), a Krisztusért való szenvedés, és a bűn, a saját butaságunk, engedetlenségünk, stb. miatti szenvedés között.
Azért tartom fontosnak ezt külön kiemelni, mert sokan nem látják, vagy nem tartják fontosnak a különbséget. Pedig az. Ha Krisztusért szenvedünk, Isten dicsősége nyugszik meg rajtunk. ( 1 Pét.4,14) Ha a saját hibánk miatt, akkor Jézus mint Szabadító, Gyógyító jelenik meg, hogy helyreállítson, meggyógyítson, megszabadítson - hogy letörje az igát, és szabadságban élhessünk újra. Ez azért kétféle helyzet, kétféle állapot, más eredménnyel. Nem összekeverhető.
Utóbbi esetben az ember hatalmazza fel az ördögöt, hogy romboljon, de az Úr szeretete hatalmas! Ilyenkor is megtérve és hit által valóban, ugyanazzal a magatartással, vagyis Jézusba kapaszkodva, az Igét kitartóan, állhatatosan megvallva és megcselekedve átjutunk a 'halál árnyékának völgyén', és végül – meggyőződésem, mert az Ige MINDIG igaz - örvendezhetünk a szabadításunk Istenében! (Az Úr pedig együtt örül velünk.)"
Orb-avissza a lap tetejére>>

Levélváltás

a szenvedésről

Kaptam egy emailt, amelynek tartalma, úgy érzem, sokakat foglalkoztat. Nem nyilvános fórumon zajlott a gyors levélváltás, de a téma iránti érdeklődésre tekintettel most elétek tárom.

A kérdés:
Sajni ritkán szánok rá időt (biztos nem lenne igaz, ha azt írnám, sosincs időm) csak úgy szörfölgetni a neten, de ma meglátogattalak! A Valentin napról olvastam az írást, és találtam valamit, amit én máshogy gondolok, de "beszélgessünk" róla :)!

Az idézet: "ISTEN SZERETET. Ő nem szeret, hanem MAGA A SZERETET. Éppen ezért Ő nem képes arra, hogy ne szeressen, hogy bántson, fájdalmat okozzon. Nem képes mindezekkel (betegséggel, szenvedéssel, csapással) „tanítani", vagy „szentségre vezetni", de még büntetni sem azokat, akiket szeret – minket, embereket. Ő mindezekből ki akar menteni!"

Ezzel, illetve a kiemelt résszel nem értek egyet, szerintem Isten eszköztárában benne vannak ezek a dolgok is, amit szeretettel persze, de akár használhat is felénk.
Tovább>>Várjuk véleményedet, gondolataidat a témával kapcsolatban.

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotSzólj hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Hné Oláh Melinda [ 2012-11-27 20:32 ]

szeretettel üdvözöllek mindannyiótokat (mint uj tag)gyongyi1971 [ 2011-07-01 10:01 ]

Sajnalom , hogy nem jon het vegen level, ahitatal. Koszonom,hogy eddig is kuldt reszunkre, Isten aldasat kerem a ti munketokra.
Nagy Péter [ 2011-03-04 13:39 ]

Nagyon vicces az írásban a következő rész:
"hanem azt ENGEDI MEG, hogy szabad akaratunkat gyakoroljuk, ENGEDI, hogy VALASSZUNK. A mi kezünkben van a döntés, hogy áldást és életet, vagy átkot és halált választunk-e-, "
Akinek a házát elsöpri a tornádó, vagy netán elüti egy autó, netán veleszületett betegséggel él, az ezt nem fogja bevenni. Mit választhat ezen??
Isten néha igenis megengedi a szenvedést, hogy nyilvánvalóvá válhasson az Ő dicsősége.
Jézusnál is ezen vitatkoztak a tanítványok, miért van a betegsége ennek az embernek, az ő bűne-e vagy a szüleié. Jézus mást mond.Dobsina Aranka [ 2011-02-16 23:22 ]

Jó lenne már nem szenvedni, mert 7 éve fáj a jobb műtött combcsontom amely nem forrt ezidő alatt össze.
Ráadásul egymagam élek igy ez nagyon nehéz. Kiskoromból ered ez a lábproblémám .
Nagyon sokat szenvedek ,jobb lett volna nem túlélni ezt ,mert igy ebben semmi öröm nincs csak a fájdalom van.szkola lajos [ 2010-07-13 15:13 ]

Halat adok istenek hogy ratalaltam ere az oldalra.
koszonom.Lánczi Annamária [ 2009-12-25 10:29 ]

Nemrég találtam rá erre az oldalra. Az Úr nagyon sokat adott nekem ezeken a tanításokon, bizonyságokon keresztül.
Köszönömrozsa [ 2009-06-21 21:38 ]

nagyon szeretem ezt az oldalt ovasni istenek legyen hala hogy ijen van koszonomSzokola Lajos [ 2009-06-10 10:47 ]

nagyon tetszik ez az oldal istenek legyen hala hogy van koszonjukDékány Istvánné [ 2009-03-12 09:38 ]

Az Úr gazdag áldását kívánom az életetekre. Nagyon tetszik nekem ez az oldal. Nagyon sok erőt merítek a tanításokból, bizonyságokból és nagyon hasznos számomra az hitemben történő megerősödésemre. További jó munkát kívánok hozzá sok szeretettel: Dékányné Marika

Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)